Research

Code C024 Grant Type MTUN COE
Date Start 01-07-2012 Date End 30-06-2014
Extension 31-12-2014 Period 6
Title Tajuk Program : Microwave Transmission Friendly E- Saving Glass Tajuk Projek : Fabrication Of Fss Structure And Evaluation Of Microwave Transmission On E-saving Glass
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 130,000.00
Researchers
SAMSUL HAIMI BIN DAHLAN
ZUHAIRIAH BINTI ZAINAL ABIDIN
NAFARIZAL BIN NAYAN
MOHD ZAINIZAN BIN SAHDAN
External Researchers
Mohd Sa'ari Bin Mohamad Isa
Dr. Zulkifli Bin Mohd Rosli
Dr. Jariah binti Mohamad Juoi
Dr. Mohd Fareq Bin Abd Malek
Dr. Badrul Hisham Bin Ahmad
Dr. Mohd Warikh Bin Abd Rashid
Dr. Cheng Ee Meng
Mohd Azlishah Bin Othman
Lim Huey Sia

« Back