Research

Code C056 Grant Type GERAN KONTRAK
Date Start 01-09-2013 Date End 31-08-2014
Extension 28-02-2015 Period 6
Title Advanced Manufacturing And Material Center (ammc), Uthm
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 50,000.00
Researchers
ZAWATI BINTI HARUN
MOHD AMRI BIN LAJIS
MUSTAFFA BIN HJ IBRAHIM
ANIKA ZAFIAH BINTI MOHD RUS
MD SAIDIN BIN WAHAB

« Back