Research

Code X148 Grant Type Lain-lain
Date Start 04-09-2019 Date End 31-12-2020
Extension Period
Title Program Kebolehpasaran Graduan 2019: Kursus Profesional Pembuatan Pesawat
Research Type Applied
Area Tiada Data
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 144,000.00
Researchers
MOHAMMAD FAHMI BIN ABDUL GHAFIR
ERWEEN BIN ABD RAHIM
OMAR MOHD FAIZAN BIN MARWAH @ OMAR
AZIAN BINTI HARIRI
MOHD ZAMANI BIN NGALI
MOHAMED NASRUL BIN MOHAMED HATTA
SYARIFUL SYAFIQ BIN SHAMSUDIN
SHAHRUL AZMIR BIN OSMAN
MOHAMMAD ZULAFIF BIN RAHIM
NUR KAMILAH BINTI YUSUF

« Back