Homeoffices

Offices

Name
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND BUILT ENVIRONMENT
FKAAB
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
FKEE
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
FACULTY OF MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING
FKMP
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FACULTY OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION
FPTV
FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS
FPTP
FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI
FACULTY OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY
FAST
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
FSKTM
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY
FTK
INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
INTITUTE AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
iSWJ
INSTITUT HARTA TANAH MALAYSIA
MyREI
INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI
I2E
INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA
M'SIA RESEARCH INSTITUTE FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAININ
IPPLVM
INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)
INSTITUE FOR SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT
TFM
KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
KKP
METRO SYSTEM ACADEMY
METRO SYSTEM ACADEMY
MSA
PEJABAT ANTARABANGSA
INTERNATIONAL OFFICE
PAB
PEJABAT BENDAHARI
BURSARY OFFICE
PB
PEJABAT CANSELORI
PC
PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR
STUDENT AFFAIRS OFFICE
HEP
PEJABAT KAMPUS LESTARI
PKL
PEJABAT PEMASARAN DAN KOMUNIKASI KORPORAT
PPKK
PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN
PPP
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
PPU
PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE
PP
PEJABAT PENERBIT
PUBLISHER'S OFFICE
PT
PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
ACADEMIC MANAGEMENT OFFICE
PPA
PEJABAT PENGURUSAN KUALITI
PPK
PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL
PPM
PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (DIGITAL DAN INFRASTRUKTUR)
PNCDI
PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (STRATEGIK DAN KUALITI)
PNCSK
PEJABAT PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO
PSPK
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
OCCUPOTIANAL SAFETY ,HEALTH AND ENVIRONMENT OFFICE
OSHE
PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
TUNKU TUN AMINAH LIBRARY
PTTA
PUSAT HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
INDUSTRY AND COMMUNITY RELATION CENTER
ICRC
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN
ICC
PUSAT ISLAM
ISLAMIC CENTRE
PI
PUSAT KAUNSELING UNIVERSITI
PCU
PUSAT KEBUDAYAAN UNIVERSITI
PBU
PUSAT KEMAJUAN KERJAYA DAN ALUMNI
CENTRE OF ALUMNI AND CARRIER DEVELOPMENT
CARE
PUSAT KEPIMPINAN DAN KOMPETENSI
PKK
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
UNIVERSITY HEALTH CENTRE
PKU
PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK
PPKA
PUSAT PEMBANGUNAN PELAJAR
STUDENTS DEVELOPMENT CENTRE
P3P
PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
BizDeC
PUSAT PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
PPBA
PUSAT PEMBELAJARAN MAYA
CENTRE OF VIRTUAL LEARNING
CVL
PUSAT PENGAJIAN BAHASA
CENTRE FOR LANGUAGE STUDIES
PPB
PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
CENTRE FOR DIPLOMA STUDIES
PPD
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
CENTRE FOR GRADUATE STUDIES
PPS
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
CENTRE FOR GENERAL STUDIES AND CO-CURRICULAR
PPUK
PUSAT PENGURUSAN KIMIA
CMC
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
RMC
PUSAT PERUMAHAN PELAJAR
STUDENT HOUSING CENTRE
PPPj
PUSAT SUKAN UNIVERSITI
UNIVERSITY SPORT CENTRE
PSU
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT
INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE
PTM
PUSAT TEKNOUSAHAWAN UNIVERSITI
PTK
PUSAT WAKAF DAN ENDOWMEN
PWE
TEACHING FACTORY
TEACHING FACTORY
TF
UNIT AUDIT DALAM
INTERNAL AUDIT UNIT
UAD
UTHM-KAMPUS PAGOH
UTHMKP